Regulamin

Regulamin korzystania z platformy e-learningowej

Jest nam miło, że tutaj jesteś. Mam nadzieję, że znajdziesz to co Cię interesuje.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z  PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ KURSYLEAN.PL

§ 1

Postanowienia ogólne

1.Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Platformy E-learningowej www.kursylean.pl Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Platformy, zwanych dalej Użytkownikami.

2.Użytkownik (zwany również Kupującym bądź Usługobiorcą) korzystający z usług platformy akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązany jest do przestrzegania zawartych w nim zasad. Rozpoczęcie korzystania z kursów dostępnych na platformie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3.Platforma zawiera kursy e-learningowe oraz dodatkowe treści i materiały zgodne z wyborem szkolenia dokonanego przez Użytkownika.

4.Kurs e-learningowy, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, to udostępniona w formie elektronicznej – treść szkoleniowa.

5.W celu korzystania z zasobów platformy e-learningowej Użytkownik zobowiązany jest do założenia Konta. Konto powiązane jest z Imieniem i nazwiskiem, adresem mailowym podawanymi podczas rejestracji użytkownika (tworzenia konta).

6.Koniecznym warunkiem zawarcia Umowy i korzystania z Serwisu jest akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

7.Właścicielem serwisu (zwanym również Administratorem) jest:

Lean Action Plan Sp. z o.o.
Pl. Solny 14 / 3
50-062 Wrocław
NIP: 8971900182
REGON: 520880547
KRS: 0000944123

 

8.Zamówienie to złożenie woli Użytkownika dotyczące chęci korzystania z wybranego kursu e-learningowego.

9.Certyfikat to zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu przez Użytkownika.

§ 2

Zawarcie umowy 

1.Klient może składać zamówienie 24 godziny na dobę za pośrednictwem mailowym.

2.Zawarcie umowy następuje poprzez realizację zamówienia.

3.Dokonując zamówienia, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w wiadomości oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

4.Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Klientowi informacji potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Właściciela serwisu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

§ 3

Płatności

1.Po wysłaniu wiadomości w formie elektronicznej Klient ma możliwość zapłaty za korzystanie z platformy e-learningowej w następujący sposób:

a)jeden z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Administratora

b)przelew bezpośrednio na konto Sprzedawcy:

– Tytuł przelewu: Imię i Nazwisku – Nazwa Kursu

– Nr konta: 08 1140 2004 0000 3402 8206 8748

– Nazwa odbiorcy: Lean Action Plan

2.Dokonując przelewu bezpośrednio na konto Sprzedawcy (1.b) konieczne jest przesłanie Potwierdzenia Przelewu.

3.Cena podana przy każdym kursie jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Sprzedawcy. Niewniesienie wpłaty w terminie, w jakim Operator oczekuje na wpłatę oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia.

4.Sprzedawca wystawia faktury VAT.  Faktury dostarczane będą na życzenie Kupującego w formie elektronicznej.

§ 4

Realizacja umowy

1.Dostęp do kursu e-learningowego dla Użytkownika następuje po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę odpowiedniej wpłaty bądź w przypadku opisanym w §3 punkcie 1 b) po otrzymaniu Potwierdzenia Przelewu.

2.Dane do logowania na platformie są przesyłane drogą mailową po zrealizowaniu zamówienia.

3.Czas dostępu do materiałów jest nieograniczony.

§ 5

Korzystanie z materiałów szkoleniowych

1.Do korzystania z Platformy e-learningowej konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego spełniającego następujące warunki techniczne: komputer z połączeniem do Internetu graficzna przeglądarka WWW obsługująca JavaScript oraz pliki cookies (np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera).

2.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Użytkownika

3.Korzystanie z zasobów platformy możliwe jest po uprzednim zalogowaniu się zgodnie z loginem i hasłem otrzymanym po dokonaniu zamówienia.

4.Użytkownik kursu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Administratora.

5.Użytkownik kursu zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.

6.Użytkownik przystępuje do testów sprawdzających dostępnych na platformie e-learningowej we własnym zakresie. Może rozwiązać wszystkie testy sprawdzające po zapoznaniu się z wszystkimi materiałami lub rozwiązywać je systematycznie po zapoznaniu się z poszczególnymi modułami kursu.

7.W przypadku naruszenia przez Użytkownika dóbr osobistych Administratora i/lub naruszenia postanowień Regulaminu, Administrator podejmie stosowne kroki prawne.

8.Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe zamieszczone na stronach Platformy podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

§ 6

Potwierdzenie ukończenia kursu 

1.Administrator wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu e-learningowego po zdaniu przez użytkownika testu certyfikującego.

2.Certyfikat wysyłany jest po wypełnieniu odpowiedniego formularza. Link do formularza pokaże się w momencie zdania testu certyfikującego.

3.Certyfikat wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres podany przez Użytkownika

4.Wysyłka następuje w pierwszym tygodniu każdego nowego miesiąca (w przypadkach pilnych prosimy o zgłaszanie – wyślemy certyfikat szybciej).

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan fizyczny w jakim dokumenty docierają do Uczestnika kursu. W przypadku uszkodzeń, reklamacje Użytkownik kieruje bezpośrednio do Poczty Polskiej.

§ 7

Reklamacje 

1.W przypadku problemów z logowaniem na platformę e-learningową lub dostępem do zamówionego i opłaconego kursu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić  Administratora drogą e-mailową.

2.Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Lean Action Plan będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wpłynięcia.

3.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy.

§ 8

Odstąpienie od umowy 

1.Użytkownik, który nie rozpoczął korzystania z kursu e-learningowego może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia uzyskując 100% zwrot kosztów.

2.Rozpoczynając korzystanie z kursu e-learningowego Użytkownik, może odstąpić od umowy w ciągu 7 dni od dnia jej zawarcia uzyskując 100% zwrot kosztów.

3.Użytkownik może odstąpić od umowy wysyłając e-mail z informacją o woli odstąpienia od umowy.

§ 9

Ochrona danych osobowych

1.Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, rozliczaniem transakcji oraz zbieraniem ogólnych informacji demograficznych na temat Użytkowników Serwisu.

2.Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Właściciel.

3.Właściciel może przetwarzać bez zgody Użytkownika jego dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania Umowy, a w szczególności:

nazwisko i imię Użytkownika,

adres do korespondencji,

adresy elektroniczne Użytkownika.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z platformy.

4.Administrator może bez zgody Użytkownika przetwarzać inne dane niż powyższe, jeżeli są niezbędne ze względu na właściwość usługi lub sposób jej rozliczenia. Dane te będą oznaczone jako niezbędne do wykonania umowy.

5.Po zakończeniu korzystania z platformy przez Użytkownika Właściciel nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, za wyjątkiem tych danych, które są:

a)niezbędne do rozliczenia z Użytkownikiem oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Serwisu,

b)niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Właściciela, za zgodą Użytkownika,

c)niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu,

d)dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub Umowy.

6.Użytkownicy mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

§ 10

Postanowienia końcowe

1.Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie platformy e-learningowej.

2.Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy.

3.Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.

4.Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeśli korzysta w jakikolwiek sposób z serwisu.

5.Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, brak takiej akceptacji oznacza, że użytkownik nie powinien korzystać z serwisu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI -KORZYSTANIE Z APLIKACJI FACEBOOK

1.  Lean Action Plan, będąc Administratorem danych, daje użytkownikom możliwość zalogowania się do usługi poprzez konto na Facebooku (tzw. usługa Facebook Connect).

2. Facebook-Connect jest usługą sieci społecznościowej Facebook, dostarczanej przez Facebook Inc.

3. Użytkownikiem aplikacji jest osoba, która uruchomiła ją poprzez panel logowania na platformie..

4. Korzystanie z wyżej opisanej opcji sprawia, że dodatkowa rejestracja w serwisie KursyLean.pl nie jest konieczna.

5. Profil użytkownika na Facebooku i platforma KursyLean.pl zostają ze sobą połączone, dzięki czemu KursyLean.pl automatycznie otrzymuje informacje, na których przekazanie użytkownik się zgodził (profil publiczny, imię i nazwisko, adres mailowy).

6. Dane te wykorzystywane są do analizy zachowań Użytkownika, zbierania danych demograficznych lub do personalizacji wyświetlanych treści.

7. Korzystając z opcji logowania przez Facebooka, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

8. Aktualność i prawdziwość danych Użytkownika wynika z informacji zawartych w profilu Użytkownika na Facebooku.

9. Wprowadzenie danych jest dobrowolne i potwierdzane przez autoryzację aplikacji. Brak dokonania autoryzacji uniemożliwi korzystanie z opisanej powyżej funkcjonalności.

10. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz do zmiany danych. Jednak nie istnieje możliwość zmiany ani usunięcia danych zbieranych automatycznie.

11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość przetwarzanych danych, a jedynie za sposób ich przechowywania i przetwarzania.

12. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.